BrainHearingTM përfaqëson teknologjinë më të avancuar të aparateve të dëgjimit.

Nëse truri jua nuk arrin të përceptoje tingujt e duhur dhe të arrij të përpunojë mesazhet nervore prej tyre, nevojiten përpjekje të sforcuara për t’i dhënë një kuptim fjalëve që dëgjoni. Me anë të teknologjisë inovative BrainHearing™, truri arrin të sigurojë akses të plotë të fushës zanore të mjedisit ku ndodheni, duke lejuar që të fokusoheni në burimet zanore me rëndësi. BrainHearing nuk i referohet thjesht aspektit teknik apo produkteve shtesë të parateve të degjimit. Kjo ide inovative ka të bëjë më tepër me kuptimin thelbësor të proçesit të dëgjimit, dhe se si truri i ‘jep’ kuptim tingujve të përceptuar.

Mekanizmi i dëgjimit është mjaft i ndërlikuar dhe konsiston në një proçes konjitiv, çka do të thotë të kuptosh tingujt dhe fjalët e dëgjuara. Rrugët e dëgjimit drejt trurit përfshijnë disa bërthama të trungut të truri. Impulset e gjeneruara në koklea kalojnë përmes ganglioni spiral (ganglioni ndijor i nervit koklear) drejt bërthamave kokleare të medulës oblongata. Prej këtu, impulse dërgohen në nucleus olivar superior dhe pastaj, nëpërmjet traktit temniskal lateral, përfundojnë në kolikulat inferior, që janë edhe qëndrat reflektore dëgjimore të trurit të mesëm. Nga kolikulat inferior përmes ‘stacionit’ të trupave genicularë medial të talamusit, impulse përfundojnë në koren e dëgjimit (auditore) që ndodhen në lobet temporale. Meqënëse disa fije nervore kryqëzohen, truri merr sinjale dëgjimore nga të dy veshët.

Perpunim analitik te informacionit

Kur ndodhemi në një mjedis muzikor, tingujt e instrumenteve, zëri interpretimeve, fëshfërimat e veshjeve, ose hapja dhe mbyllja e dyerve krijojnë një përzierje tingujsh. Megjithatë, korja e dëgjimit mund të ndajë më vete pjesët përbërëse të kësaj përzierje zanore. Pra në këtë zonë bëhet përpunim analitik i informacionit, proçes i cili është shumë i ndërlikuar.

Interpretim te tingujve

Gjatë përpunimit të timbrit të tingullit, qelizat me qerpikë të pjesëve të ndryshme të organit të Kortit, aktivizohen nga valë zanore që kanë frekuenca të ndryshme. Kur tingulli përbëhet nga tone të frekuencave të ndryshme, stimulohen në të njëjtën kohë popullata të ndryshme të qelizave me qerpikë, çka sjell perceptim të toneve të shumëfishta.

Perceptim i volumit

Përsa i takon perceptimit tonë për intensitetin (volumin), sugjerohet se për tone që kanë frekuenca të njëjtë, disa qeliza kokleare kanë prag më të lartë se qelizat e tjera. Psh. Disa receptorë që i përgjigjen një toni me frekuencë 540 Hz, mund të stimulohen nga një valë zanore me intensitet fare të ulët. Kur intensiteti i tingullit rritet, membrane bazale vibron më fuqishëm. Rrjedhimisht në koren dëgjimore arrijnë më tepër impulse që interpretohen si një tingull me intensitet më të lartë, por me të njëjtën tonalitet.

Lokalizimi i tingullit

Përsa kohë që të dy veshët janë funksional, bërthamat e trungut të trurit përpunojnë ato sinjale që na ndihmojnë për të lokalizuar vendburimin e tingullit është përpara, prapa, ose mbi linjën qëndrore të kokës, intensiteti dhe koha mbërritjes së valës zanore do të jenë të barabarta për të dy veshët. Kur tingulli vjen nga njëra anë, receptorët e veshit më të afërt aktivizohen disi më shpejt dhe më fuqishëm se receptorët e veshit tjetër. Kjo, për shkak të intensitetit më të madh që kanë valët zanore që përshkojnë veshin që ndodhet më pranë burimit.

Ndërkohë, shpejtësia dhe fuqia e platformës Velox™ çon testimin e teknologjive të BrainHearing në një nivel të ri. Në thelb teknologjia BrainHearing përfshin: OpenSound Navigator™, Spatial Sound™ LX, Speech Guard™ LX, TwinLink, etj.

Me anë të Spatial Sound LX, valët zanore transmetohen nga njëri vesh në tjetrin, duke i mundësuar perdoruesit të aparateve të dëgjimit informacion të sakte, të diferencuar, për të lokalizuar burimin zanor.
Speech Guard LX përmirëson ndjeshëm aftesinë për të kuptuar bisedat në mjedise të zhurmshme dhe dinamike.
Speech Rescue LX kap frekuencat e larta dhe i regjistron ato në zonën e frekuencave të mesme. Kjo teknologji ndihmon së tepërmi personat që kanë humbje të thellë të dëgjimit në frekuencat e larta.
Kjo teknologji garanton perceptim të koordinuar të valëve zanore nga aparatet e dëgjimit në të dy veshet.