Krahas audiogramës dhe përgatitjes së aparateve të dëgjimit, Kabineti Salajakustik ofron asistencën teknike, si dhe shërbime të tjera të pastrimit dhe mirëmbajtjes së aparateve, tashmë në të njëjtat standarte me laboratorët analoge në Danimarkë dhe Gjermani. Këtu përfshihen riparime dhe ndërrime të pjesëve të dëmtuara, qoftë të strukturës së jashtme dhe asaj funsksionale (mikrofonit, megafonit; etj.), në përputhje me kushtet e garancisë.